قیمت به روز برگه های طراحی مهندسی استان تهران

لیست قیمت اعلام شده برگه های طراحی در تاریخ 1397/02/31

برگه محاسبات

برای متراژ های زیر 500 متر           =========>>> 600.000تومان

برای متراژ های 500 تا 1000 متر   =========>>> 700.000  تومان

برای متراژهای 1000 تا 2000 متر  =====>>>  متری 650.000 تومان

برای متراژهای بالای 2000 متر  ======>>>  متری 750.000 تومان

برگه معماری

برای متراژ های زیر 500 متر           =========>>> 600.000تومان

برای متراژ های 500 تا 1000 متر   =========>>> 700.000  تومان

برای متراژهای 1000 تا 2000 متر  =====>>>  متری 650.000 تومان

برای متراژهای بالای 2000 متر  ======>>>  متری 750.000 تومان

برگه تاسیسات

برای متراژ های زیر 500 متر           =======>>> 1.000.000تومان

برای متراژ های 500 تا 1000 متر   =========>>> 700.000  تومان

برای متراژهای 1000 تا 2000 متر  =====>>>  متری 650.000 تومان

برای متراژهای بالای 2000 متر  ======>>>  متری 750.000 تومان

 


برای خرید برگه های مورد نظر خود با شماره 09033437295 تماس بگیرد.